Kids

Klachtenregeling

Wat te doen bij conflicten?

Alle medewerkers van SCPO Lelystad doen hun uiterste best om er voor te zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt dat hij/zij verdient. Toch kan het voorkomen dat u in sommige gevallen niet tevreden bent over de werkwijze die wordt gehanteerd of keuzes die gemaakt worden. U kunt dan een klacht indienen. We onderscheiden drie niveaus:
  1. de school, contact met de leerkracht, de directeur of de interne vertrouwenspersoon van de school;
  2. de stichting, contact met de externe vertrouwenspersoon;
  3. een externe klachtenprocedure.

Klachtenregeling

In elke instelling of in elk bedrijf komt het voor dat 'klanten' niet tevreden zijn. Dat kan ook bij ons voorkomen. Veelal berusten klachten op miscommunicatie tussen betrokkenen. En van elke klacht kun je leren. Daarom raden wij u aan om in geval van een klacht de volgende stappen te ondernemen.
 

Stap 1

Leg uw probleem zo snel mogelijk voor aan de betrokken leerkracht. In negen van de tien gevallen kan het probleem meteen worden opgelost. In andere gevallen wordt er samen gezocht naar een oplossing/aanpak. Het is daarbij belangrijk om geduld te hebben en de leerkracht de tijd te geven een oplossing uit te werken en een aanpak uit te proberen.

Stap 2

Als er na verloop van tijd geen verbetering optreedt, neemt u opnieuw contact op met de leerkracht en zoekt u opnieuw samen naar een oplossing. Komt u er niet uit, ga naar stap 3.

Stap 3

Leg uw klacht voor aan de directeur van de school. U zoekt samen met de directeur naar een oplossing. In sommige gevallen is een gesprek tussen u, de leerkracht en de directeur een oplossing. Ook bij deze stap is het belangrijk om geduld te hebben en de directeur de tijd te geven een oplossing uit te werken en een aanpak uit te proberen.

Stap 4

Als dit niet het gewenste resultaat heeft, legt u uw klacht voor aan de vertrouwenspersoon. Iedere school heeft een interne vertrouwenspersoon (zie hieronder meer info). 
Daarnaast beschikt SCPO Lelystad over een externe vertrouwenspersoon in de persoon van de heer G. (Berry) van Elst. Indien nodig of wenselijk zal hij, op basis van hoor en wederhoor, bemiddelen tussen partijen en zo mogelijk tot een oplossing komen. Zo nodig onderzoekt hij of het indienen van een officiële klacht bij de Landelijke Klachtencommissie wenselijk c.q. noodzakelijk is.


Wanneer het klachten betreft van ouders of leerkrachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie of geweld, kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersoon
De contactpersonen / interne vertrouwenspersonen zijn Jansina de Boer (j.deboer@scpo-lelystad.nl) en Tamar Hogeveen (t.hogeveen@scpo-lelystad.nl).
Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Daarnaast zijn zij ook leerkracht en een vertrouwd gezicht in de school.
Tussen de herfst- en de kerstvakantie gaan zij met alle groepen in gesprek over hoe het gaat in de groep en bespreken zij de groeps- en schoolafspraken en het anti-pestprotocol. Daarbij komt ook aan de orde hoe de leerlingen kunnen handelen in het geval ze gepest worden of pesten waarnemen.

Externe vertrouwenspersoon
Dhr. G. van Elst (Berry)
Tel: 0320-242769
E-mail: vertrouwenspersoon@scpo-lelystad.nl

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E-mail: info@gcbo.nl
 

Meer informatie over de Klachtenregeling?

De Klachtenregeling van SCPO Lelystad is gebaseerd op de landelijke modelklachtenregeling van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. De Klachtenregeling ligt op school ter inzage en/of is te verkrijgen bij de directie en de vertrouwenspersoon van de school.
Dit document is tevens op te vragen via de website van de stichting, onder de knop 'Documenten aanvragen'.