Kids

Missie en Visie

Missie van De Wingerd 

Maximaal verschillend, optimaal verbonden

De Wingerd is een open christelijke basisschool waarin leerlingen zichzelf zijn en zichzelf (steeds beter) leren kennen. Zij kunnen in een veilige omgeving zichzelf ontwikkelen. Dit doen ze niet alleen. Ze zijn dan misschien maximaal verschillend van elkaar, maar ze zijn ook optimaal verbonden. Verbonden aan elkaar, verbonden aan de medewerkers, verbonden aan hun ouders, verbonden aan de omgeving. Je kan zeggen dat het verschil ervaren alleen kan als je ook de ander ziet en je aan elkaar verbonden bent.

 

Visie van de Wingerd

 

In onze visie vindt u de beschrijving van de wijze waarop wij de komende jaren vorm en inhoud willen geven aan bovengenoemde missie.

 

Wij zijn in alles wat we doen:

Autonoom

Verbeterend

Aanvullend

Bij deze drie woorden hebben wij direct beelden, omdat we onszelf er in herkennen. De woorden staan met elkaar in verbinding: Je kunt het zien als tegenstellingen die bij elkaar horen om het verschil en de kwaliteit van elke waarde te kunnen ervaren. In die zin kun je het zien als donker en licht of warm en koud; je herkent de een door de ander ook te kennen/hebben ervaren.

 

Voor onze kernwaarden geldt dat we slechts autonoom kunnen zijn als we ook aanvullend zijn. Met ‘Autonoom’ bedoelen we zelf keuzes kunnen maken, zelfstandig zijn, eigenaarschap, etc. Met ‘Aanvullend’ bedoelen we dat je je eigen keuzes niet alleen maakt voor jezelf. Je bent ook onderdeel van een groter geheel. Praktisch gezien bedoelen we er mee dat je als leerling van de Wingerd leert hoe je zelfstandig, weloverwogen keuzes kunt maken, maar dat je ook bewust bent van het feit dat je onderdeel bent van de groep waar je in zit. Je kunt daarmee niet alleen maar ‘voor jezelf leven’.

 

Met het (continu) ‘Verbeterend’ richten we ons op de balans tussen het autonoom zijn en het elkaar aanvullen. Daarom werken we op basis van het ‘lotus diagram’ aan het continu verbeterproces. Het lotusmodel stelt leerlingen in staat om meer eigenaar te worden van het eigen leerproces. Het lotusdiagram is te vertalen naar ieder niveau van de school.

 

 

Het is in principe een rond model/continu proces; je begint bij de pijl en gaat met de klok mee. Het grootste doel van het continu verbeteren is de leerlingen meer eigenaarschap laten ervaren in hun leerproces. Praktisch gezien wordt de input van de leerlingen meer gevraagd en zullen ze meer betrokken worden in hoe en wat ze leren. Dit kunnen leerdoelen worden op het gebied van rekenen, taal, etc. maar ook op het gebied van hoe je met elkaar omgaat, wat je belangrijk vindt in je omgeving, etc.

 

De doelen worden door de inbreng van de leerlingen meer en meer ook doelen van de leerlingen en niet (alleen) de leerkracht. Doordat de leerlingen er bij betrokken zijn, merk je dat het werken naar het doel toe ook makkelijker gaat en meer als gezamenlijk doel (leerkracht en leerlingen) wordt ervaren.

 

In alle groepen wordt gewerkt volgens dit schema. Elke groep start het jaar met werkvormen waarbij op democratische wijze een missie en groepsafspraken worden vormgegeven. Daaropvolgend worden groepsdoelen geformuleerd. Missie, groepsafspraken en doelen worden weergegeven op de databorden in de lokalen en worden actief betrokken bij het lesprogramma.

Elke leerling kan in zijn eigen portfolio deze groepsdoelen vertalen naar een individueel leerdoel.

In de hogere groepen werken leerlingen ook met persoonlijke leerdoelen, deze worden geformuleerd op basis van zelfinzicht in de leerinhouden, leerbelemmeringen of vanuit persoonlijke leervragen. Onze leerlingen presenteren middels dit portfolio waar zij aan hebben gewerkt binnen een periode. Zij laten niet alleen zien waar hun leeruitdaging nog ligt maar vertellen ook waar ze trots op zijn en juist ook welke kwaliteiten zij hebben ingezet om tot dit resultaat te komen. Vanuit didactisch coachgesprekken ontwikkeld een leerling op deze wijze een verdiepend inzicht in het eigen leerproces.

 

 

Verbeteren is een proces dat nooit stopt, maar ook een proces dat we kunnen leren. Het vraagt competenties op het gebied van leidinggeven, samenwerken en motiveren, maar ook om kennis van werkwijzen, technieken en instrumenten die het proces van verbeteren ondersteunen. Een school is voortdurend in ontwikkeling, CBS De Wingerd, werkt daarom op alle niveaus volgend de cyclus Plan-Do-Study-Act.

 

Vraag gerust de leerkracht of de leerlingen naar wat er op dat databord te zien is!

 

 

 

Onze christelijke identiteit 

Als team van de Wingerd willen wij graag een open, christelijke basisschool zijn, waar in beginsel ruimte is voor ieder kind, ieder met zijn/haar eigen achtergrond. Als open christelijke basisschool hechten wij veel waarde aan het meegeven van deze levensbeschouwelijke identiteit door de christelijke waarden en rituelen vorm te geven. In de praktijk betekent dit dat we samen stil staan bij de vieringen/herdenkingen zoals de geboorte en het sterven van Jezus en dat we met Trefwoord woorden geven aan actuele thema’s die een relatie of herkenning kennen met de verhalen uit de Bijbel. Wij zien onszelf als het ‘verlengstuk’ van de levensbeschouwelijke opvoeding thuis. Met de diversiteit die de kinderen in onze school hebben, kiezen wij geen ‘kleur’ maar staan wij open voor elkaar, elkaar’s overtuigingen en gedachten. Dit alles kan uiteraard alleen vanuit een wederzijds respect en vertrouwen (autonoom en aanvullend). De minimale verwachting die wij met (nieuwe) ouders communiceren is dat we vragen onze identiteit te respecteren en dat we elkaar aanvullen. In de praktijk is het voor kinderen erg verwarrend als wij geloven dat God er is en dat bespreken terwijl thuis gezegd wordt dat dit niet waar is. Dat brengt kinderen in een loyaliteitsconflict.

 

Vieringen

Rond de kerstdagen is er een kerstviering voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers. U ontvangt hierover te zijner tijd meer informatie. Het is een schoolactiviteit waarbij de aanwezigheid van alle leerlingen gewenst is. We kennen drie soorten kerstvieringen. Een kerstviering in de kerk, een kerstviering in de school en op het plein en een kerstviering in de vorm van een lichtjespad. De paasviering vindt op school plaats en wordt alleen met de leerlingen gevierd.

Download